Burdan Cv’niz yollayabilir ve Kariyer.net üzerinden bize iş başvurusu yapabilirsiniz.

Bizimle Çalışmak İster misiniz?

 

Sektörde, bugün ulaşmış olduğumuz kalite, başarı ve ilklerle dolu yerimizi Delta Trade Company  çalışanlarımızla birlikte daha da yukarı taşımak ve bunu gerçekleştirirken değerlerimizin en üst katmanında insan odaklı yönetim gösterme başarısını çalışanlarımıza, müşterilerimize ve paydaşlarımıza aktarmaktır.

 

Bu süreçte izleyeceğimiz yolda amacımız; gerek ailemize yeni katılan çalışanlarımızın istek ve üretkenlikleri ile gerekse bugünlere gelmemizde emeği geçen çalışanlarımızın motivasyon ve tecrübelerini harmanlayarak şirketler grubu bünyemizdeki sinerjiyi takım çalışması, ekip ruhu ve kaynakları verimli kullanan çalışan profili ile oluşturmaktır.

 

Çalışanlarımızı yüksek performansa ulaştırmak için etkili performans değerlendirme sistemlerine tabi tutmak, gerekli eğitimleri almalarını sağlamak, değerlerimiz ve yetkinliklerimiz çerçevesinde üstün başarı elde ettiği, kuruma katkısı olan örnek tutum ve davranış sergilediği durumları da etkin bir ödüllendirme sistemi ile desteklemek, gelişim ve kariyer haritalarını birlikte çizerek kendilerini yetkinlikler açısından geliştirmelerine yardımcı olmak esastır.

 

Tüm süreçlerde çalışanlarımızın İnsan Kaynakları Departmanını yol arkadaşı olarak görmelerini sağlamak, Yönetimin ve Yöneticilerimizin de danışacağı Stratejik bir İş Ortağı olmak en önemli hedeflerimiz arasındadır.

 

İnsan Kaynakları Politikamızın İlkeleri;
 • Şeffaf, Eşit ve Katılımcı Yönetim anlayışı ile çalışanlarımızı süreçlerimize dahil etmek,
 • Çalışmalarımızda müşteri odaklı yaklaşımı esas almak, gelişim odaklı projeler üreterek, her bir çalışanımızın Katma Değer Yaratan çalışan olmasını sağlamak,
 • Kalite Politikalarına,standartlarına uygun ve İSG Politikasına duyarlı yaklaşım sergilemek,
 • Eğitimi gelişimin merkezine alarak en alttan en üst pozisyona kadar tüm eğitim programlarını tasarlamak, uygulamak ve değerlendirmek,
 • Yenilikleri takip etmek ve şirket bünyesine adaptasyonunu sağlayarak, İnsan Kaynakları uygulamalarıyla inovasyon sürecini beslemeyi amaçlamak,
 • Açık Pozisyonlar için öncelikle iç değerlerimiz olan çalışanlarımıza odaklanmak,
 • Doğru işe doğru insan, doğru insana doğru iş politikasını her kademede yaşatmak,
 • Değişimlere ve gelişime hızlı adapte olabilecek organizasyonel yapısını sürekli geliştirmek,
 • Sürekli öğrenen bir kurum yapısı alt sistemlerini tasarlamak, kurmak, geliştirmek ve işlerliğini sağlamak,
 • Çalışmaların etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için insan kaynakları planlamasını yapmak nitelikli işgücünü Delta Trade Company Ailesine kazandırmak,
 • Çözümcü yaklaşımlar ile problem çözme becerisini en üst seviyelere taşımak,
 • Çalışanların bilgilerini, becerilerini, kurum ve kişilerle ilişki yetkinliklerini artırmak,
 • Üniversiteler, Meslek Yüksek Okulları, Kurumlar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte ortak çalışmalara imza atmak,
 • Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Projelerini tüm uygulamalarda benimsemek, katılımlarda bulunmak ve teşvik etmek,
 • Doğaya Saygılı ve Doğa Dostu çalışan profilimizi daha da güçlendirmek.

1. AMAÇ VE KAPSAM
Bu doküman, kuruluşumuzdaki personellere ait sorumlulukların ve yetkilerin atanması; bunun için gerekli ihtiyaçların belirlenmesi, uygulanması, bilginin dokümante edilmesi işlemlerini takip etmek ve organizasyon yapısının tanımlanması için hazırlanmıştır.

2. SORUMLULUK VE YETKİ
2.1 Üst Yönetim, KYS ve ilgili tüm birimler.

3. TANIMLAR
KYS: Kalite Yönetim Sistemi
Oryantasyon Eğitimi: Kuruluşumuzdaki işe yeni başlayan personelin iş yerine kısa zamanda uyum sağlaması için çalışacağı birimde ve diğer birimlerde neler yapıldığını göstermek ve öğretmek amacıyla uygulanan programdır.
Pİ: Personel ve İdari İşler

4. İLGİLİ BELGELER
Bu doküman ISO 9001: 2015 ve ISO 13485: 2016 standartları ilgili maddelerin gereklerine uygun olarak hazırlandı.

5. UYGULAMA
5.1 Personel İhtiyacı
Personel İhtiyacı olması durumda talep edilen personel niteliği, ilgili bölüm yöneticisi tarafından Personel ve İdari İşler birimine iletilir. Pİ departmanı gelen personel taleplerini, üst yönetime onaylanmak üzere sunar. Onaylanan talep için İK Departmanı gerekli araştırmaları yaparak uygun adayları tespit eder.
5.2 İşe Müracaat
Firmada açık bulunan personel kadrosunda görev almak isteyen adaylar iş için:
a) Şahsen müracaat veya özgeçmiş göndererek
b) İlana istinaden
c) Çağrılara uyarak
Pİ Departmanına müracaat edebilirler. İhtiyaç duyulan nitelikteki personel kadrosunun oluşturulmasında ilk önce firma içi çalışanlardan uygun olanlar varsa değerlendirilmeye alınır. Uygun nitelikte adayın olmaması durumunda; ilanlar, danışman şirketler, yakın çevre (çalışanların tanıdıkları, birlikte çalışılan diğer şirketler), internet ve basın yolu ile uygun personel aranır. Aranılan pozisyon için müracaat eden adaylardan İş Başvuru Formu doldurulmaları istenir. İş Başvuru Formunun eksiksiz ve doğru cevaplar verilerek doldurulması esastır. İş Başvuru Formu sadece başvuru niteliğinde olup, iş talep edenin işe kabulü anlamını taşımaz.
5.3 Mülakat Süreci
Aday havuzunda oluşan personel ile ilk görüşmeyi İK Bölümü yapar ve İş Başvuru Formunu doldurtur.
İş görüşmelerine davet edilecek personel adaylarının;
a) istenilen nitelikteki bilgi ve yeteneklere sahip olması
b) Görevin gerektirdiği özel durumlar hariç, askerlik görevini yapmış olması veya askerlikle ilişkisi bulunmaması gerekmektedir. (Stajyer ve geçici görevli personel bu şartın kapsamı dışında kalır.)
İlk görüşmede adaylar aşağıdaki konular dikkate alınarak incelenir ve İş Başvuru Formundaki görüşme sonuçları ile görüşülenin uygunluğu ve sonuç bölümlerine gerekli bilgiler aktarılarak görüşmeye katılan kişiler tarafından imzalanır.
– Mesleki yetkinliği
– Kişinin davranışsal ve zihinsel özellikleri ve yetkinliği
– En az bir önceki iş yerinden mesleki istihbaratı ve referans araştırması
– Diğer konular (servis güzergahına uyum, sigara içme, firma içerisinde arkadaş veya akraba çalışanı olup olmadığı vb.)
İlk görüşmeler tamamlandıktan sonra olumlu bulunan tüm adaylar İdari İşler Sorumlusu tarafından İş Başvuru Formu ile ikinci görüşmeyi yapacak olan departman yöneticisine teslim edilir.

Departman yöneticisinin yaptığı bu ikinci görüşmede
– Mesleki yetkinliği
– Organizasyonel uyum yeteneği
– İşin gerektirdiği sağlık durumuna sahip olması
– Kişinin davranışsal ve zihinsel özellikleri ve yetkinliği (tekrar) sorgulanır.

Görüşmeler ve referans araştırması tamamlandıktan sonra ikinci görüşme bölümü talep eden bölüm yöneticisi tarafından doldurulur ve imzalanır. Her iki görüşme neticesinde uygun bulunan personel adaylarının işe alınma kararı, Üst Yönetim tarafından verilir. İşe alınma kararı verilmiş adaylar, Üst Yönetim onayına sunulur. Üst Yönetim tarafından da onaylanan adaylara işe alınma iletilir. Onaylanan personel adaylarının işe giriş işlemleri İdari İşler Departmanı tarafından yapılır. Görüşmeler neticesinde olumsuz bulunan adaylara şahsen, telefon veya e-posta ile sonuç bildirimi yapılır.
5.4 Adayın İşe Alınması ve Deneme Süresi
İşe başlaması uygun görülen adaya, işe giriş işlemleri için hazırlaması gereken evrak listesi verilir, işbaşı tarihi bildirilir ve bu tarihte işbaşında bulunması istenir.
İşe yeni başlayan personel ilgili firmanın İK Departmanı tarafından oryantasyon eğitimine (merkez oryantasyon sunumu) tabi tutulur. Oryantasyon Eğitim Formu’na Bu oryantasyon programı aşağıda konulardan oluşur. Kuruluşun,
– Tarihçesi, genel tanıtımı
– Kalite Yönetim Sistemi ve Kalite politikası
– Organizasyon yapısı
– Kuruluş yeri, tesisler, hizmetler ve süreçler, kurumdaki çalışanlar, şirkete ulaşım
– Şirketin çalışma kuralları ve koşulları
– İş kazası ve yangın gibi acil durumlarda yapılması gerekenler, iş güvenliği ve işçi sağlığı yönetmeliği
– Şirket içi iletişim imkanları
– Eşya, demirbaş, araç, avadanlık v.b. zimmetler

Oryantasyon eğitimi sonunda yeni personel İK Departmanı tarafından çalışacağı bölüm yöneticisine yönlendirilir.
İşe başlayan personele yönelik olarak;
a) Sigortalı İşe İlk / Tekrar Giriş Bildirgesi SGK ve ilgili kanun ve yönetmeliklere göre doldurulur ve personelin yasal olarak işe başlaması sağlanmış olur ve bir nüshası personele verilir.
b) Adayın bilgileri SGK iş girişinin yapılmış olduğu ayı takip eden ayın ilk haftası içinde 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu kanunu 21. Maddesine göre internet üzerinden “Aylık İşgücü Çizelgesi” ‘ne girilir.
c) Adayın bilgileri SGK iş girişinin yapılmış olduğu ay sonunda Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı hizmet listelerine ilave edilir.
Çalışacağı bölüme teslim edilen personele şirket tarafından verilen tüm eşya, demirbaş, araç vb. varlıklar Zimmet Tutanağı Formu’na işlenir ve karşılıklı imza ile onaylanır. İmzalı zimmet formu ilgili birimde özlük dosyasında saklanır. Personelin işten ayrılması durumunda bu formdaki eşyalar personelden geri istenir. İşe yeni başlayacak personele Genel İşleyiş Taahhütnamesi ve Eğitim ve Fayda Taahhütnamesi okutulup imzalatılarak özlük dosyalarında muhafaza edilir.
İşe alınan adaylar 2 aylık deneme süresine tabidir. Deneme süresi içinde gerek iş veren gerekse işe başlatılan personel adayı, ihbar önellerine bağlı olmaksızın, iş akdi tek taraflı olarak fesh edebilirler. Bu durumda, adaya çalışılmış olan günlere ait ücreti ödenir.
5.5 Kurumsal Yetki ve sorumluluklar:
Kuruluş üst yönetimi organizasyon yapısını oluşturur. Tayin ve terfileri çalışanlara duyurur. Üst yönetim uygulanmakta olan yönetim sistemleri standartlarını geliştirmek, ürün ve hizmet performansını artırabilmek için organizasyonda görev alan her birim için Görev Talimatalarını oluşturup çalışanları bu kriterlere göre seçer. Şirket bünyesinde yeni personel seçiminde Görev Talimatlarındaki kriterler esas alınır. Görev Talimatları şirkette çalışan herkese imza karşılığı tebliğ edilir ve gereklerini yerine getirmeleri sağlanır. Görev Talimatlarında değişiklik gerekmesi durumunda, KYS ilgili değişikliğin yapılmasından ve dağıtımından sorumludur. Personellerin mesleki tecrübeleri, şirket içindeki görevleri ve vekalet durumları Personel Atama ve Vekalet Listesi’nde tanımlanmıştır.

5.6 İstihdamın Sonlandırılması, Değişimi ve İşten Ayrılma
İşten çıkarma talebi birim yöneticilerinden ya da Üst Yönetim ‘den gelebilir. Personelin kendisi de ayrılma talebinde bulunabilir. İşten çıkarma talebinin birim yöneticilerinden gelmesi durumunda Üst Yönetimin onayı alınır.
Personelin kendi talebiyle işten ayrılması durumunda, ilgili birim sorumlusu tarafından istifa dilekçesi ve ibraname formu imzalatılır.
İşten ayrılan personele zimmet tutanağı ile teslim edilmiş olan tüm varlıklar iade alınarak imzalatılır.
Varsa personel adına açılan tüm kullanıcı hesapları kaldırılır ya da iş gereksinimine göre belirli bir süre başka bir hesaba yönlendirilir.

İş İlanlarına Gitmek İçin Tıklayınız

Kariyer.net Başvurmak için tıklayınız…