Zakho Hastanesi

(K.IRAK-ZAKHO Hastanesi)

Permam Hastanesi

(K.IRAK-Permam Hastanesi)

Soran Hastanesi

(K.IRAK-SORAN Hastanesi)

Medpark Hastanesi

(Moldova – Medpark Hastanesi)

Kurdistan Child Hastanesi

(K.IRAK -Kurdistan Child Hastanesi)

Koya Hastanesi

(K.IRAK – Koya Hastanesi)

Lebanon Saida Türk Travmatolojisi Hastanesi

(Moldova – Lebanon Saida Turkish Traumatology Hospital)